Yönetmelik

13 Temmuz 2015 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29415
YÖNETMELİK
Yıldız Teknik Üniversitesinden:
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yıldız Teknik Üniversitesi Denizcilik Uygulama ve Araştırma
Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Yıldız Teknik Üniversitesi Denizcilik Uygulama ve Araştırma Merkezinin
amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin
birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (YTUMARINE):
Yıldız Teknik Üniversitesi Denizcilik Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Yıldız Teknik Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Ulusal ve uluslararası alanda gemi ve denizcilik ile ilgili konulardaki problem ve ihtiyaçları belirleyerek bunlara
bilimsel zeminde çözüm üretmek.
b) Türkiye’nin savunma ihtiyaçları doğrultusunda sualtı ve su üstü sistemlerin tasarımı, üretimi ve yeni
teknolojileri konusunda araştırma yapmak, ilgili paydaşlarla birlikte çözümler üretmek.
c) Gemi ve denizcilik ile ilgili olarak yeni teknoloji gelişimine yönelik araştırma, geliştirme ve uygulama
çalışmaları yapmak, gemi ve denizcilik teknolojileri kullanımının Türkiye’de yaygınlaşmasına katkıda bulunmak.
ç) Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda Merkezin ulusal ve uluslararası platformda, gemi ve denizcilik
teknolojileri ve verimliliği konularında inceleme ve araştırmalar yapmak Türkiye’nin gemi ve denizcilik problemlerinde
danışmanlık yapmak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Sektörlerdeki kuruluşların ilgili sorunlarına yönelik araştırmalar, tasarımlar ve incelemelerle birlikte, pilot
uygulama ve endüstriyel ölçekte deneyler/modellemeler yapmak.
b) Gemi ve denizcilik sahalarında araştırmaları içeren bir web sitesini kurmak ve siteyi güncel tutmak. Türkiye ve
yabancı ülkelerde yayımlanmakta olan rapor, bülten, kitap, dergi, broşür, tebliğ ve benzeri her türlü belge ve eserleri
toplayarak arşiv kitaplık ve bilgi merkezi oluşturmak.
c) Eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri yürütmek ve bu amaçla gerektiğinde ulusal veya uluslararası bilimsel ve
teknolojik işbirliği de yaparak, hizmet içi eğitim programları, kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar,
paneller, sergiler, fuarlar, çalıştaylar, arama konferansları ve benzeri toplantılar düzenlemek ve başka kuruluşlarca
düzenlenenlere katılmak. Sektör ile ilgili yarışmalar düzenlemek.
ç) Bilgilendirme amacı ile medya kuruluşları ile işbirliği yapmak, broşürler, kitaplar, videolar, basın bildirileri ve
sair yayınlar hazırlamak.
d) Sürekli eğitim faaliyetleri yürütmek, sertifika verilmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak ve bu amaçlar
doğrultusunda ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak.
e) Gemi ve denizcilik teknolojilerinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek, dünyadaki
gelişimini izlemek ve Türkiye’ye adapte edilmesinde öncülük etmek.
f) Gemi üretimi, bakımonarımı
ve operasyonu sırasında verimliliğin arttırılmasını sağlamak.
g) Gemi ve denizcilik sektörlerinde atık malzemelerinin geri kazanılması ve çevre ile barışık hale getirilmesi
konularında çalışmalar yapmak ve bu tür projeleri hayata geçirmek.
ğ) Gemi ve denizcilik politikaları geliştirmek ve ilgili kuruluşlarla paylaşmak.
h) Gemi ve denizcilik konularında ihtiyaç duyulan laboratuvar, test, analiz, muayene ve sertifikasyon hizmetleri
için laboratuvarlar oluşturmak, laboratuvarların akreditasyonu için çalışmalar yapmak.
ı) Üniversitemiz öğrencilerinin gemi ve denizcilik sektörlerinde çalışabilecek bilgi ve gerekli becerilerle
donanımını sağlamak.
i) Kamu ve özel sektör kuruluşları ile uluslararası kuruluşlara ve kişilere danışmanlık hizmetleri vermek, işbirliği
yapmak ve ortak projeler üretmek.
j) Ürün, yöntem ve teknolojilerin standartlaştırılması ve kalite kontrolleri ile ilgili çalışmalar yapmak. Bu
konularda yasa, yönetmelik, tüzük, standart ve benzeri belgelerin hazırlanması, değiştirilmesi veya yenilenmesi
çalışmalarına katkıda bulunmak.
k) Merkez çalışmalarının sonucu geliştirilen ürün ve teknolojiler için patent almak. Geliştirilen teknikleri, bilgi
birikimini ve benzeri yasal buluş haklarını ve uygulamaları öncelikle yurt içi ihtiyacını karşılama suretiyle yurt dışına da
satabilmek.
l) Benzer amaçlı ulusal ve uluslararası merkezlerle işbirliği yapmak ve bu merkezlerle bir program çerçevesinde
eleman değişimleri gerçekleştirmek.
(2) Merkez, bu Yönetmelikte belirtilen alanlardaki çalışmalarını yürütürken, amaçları doğrultusunda Üniversite
içindeki veya dışındaki yerli ve yabancı dernek ve kuruluşlarla işbirliği yapabileceği gibi bu dernek ve kuruluşlara üye de
olabilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir.
Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür gerektiğinde Rektör tarafından görevden alınabilir. Müdür görevde
bulunmadığı zamanlarda Müdür yardımcısını vekil bırakır. Müdürlüğe vekâlet altı aydan fazla sürmez. Vekâletin altı
aydan fazla sürmesi durumunda Müdürün görevi sona erer. Müdürün görevden alınması veya görev süresini
doldurmadan görevden ayrılması durumunda, aynı usulle yeni bir Müdür görevlendirilir.
(2) Müdür, Üniversitenin öğretim elemanları arasından iki kişiyi üç yıl için müdür yardımcısı olarak
görevlendirir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Müdür yardımcıları; Müdür ile
iş birliği içerisinde Merkezin etkinliklerini yürütmek, Müdürün vereceği görevleri yapmak ve Müdürün olmadığı
zamanlarda Müdür adına Merkezi temsil etmekle görevlidirler.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Merkezi yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek.
b) Yönetim Kurulunun gündemini hazırlamak, Kurulu toplantıya çağırarak Yönetim Kurulunun Başkanı olarak
toplantıları yönetmek, Yönetim Kurulunun kararlarını uygulamak.
c) Danışma Kurulunun gündemini hazırlamak, Kurulu toplantıya çağırarak Danışma Kurulunun Başkanı olarak
toplantıları yönetmek, Danışma Kurulunun tavsiye kararlarını Yönetim Kuruluna sunmak.
ç) Merkezin kısa, orta ve uzun dönemli amaç ve politikalarını ve bunlara dayalı eğitim, araştırma ve danışmanlık
ile ilgili plan ve programları hazırlamak, Yönetim Kurulunun onayından sonra uygulamak.
d) Merkezin personel ihtiyacını belirleyip Yönetim Kuruluna sunmak.
e) Merkezin ve Merkeze bağlı birimlerin çalışmalarını düzenlemek ve düzenli olarak çalışmalarını sağlamak bu
hususta her türlü tedbiri almak, faaliyetleri yürütmek ve denetlemek.
f) Merkezin eğitim, araştırma ve diğer yönetim işlerini yürütmek; araştırma ve proje çalışma ekipleri kurmak;
plan, proje, program ve çalışma raporlarını hazırlamak ve çalışma programlarının yürütülmesini sağlamak.
g) Merkezin faaliyetleriyle ilgili yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla temasa geçerek ve işbirliği yaparak
amaca ve usule uygun diğer karşılıklı yardımları gerçekleştirmek.
ğ) Merkezin yıllık faaliyet raporunu, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak.
h) Yasaların gerektirdiği diğer görev ve işlevleri yerine getirmektir.
(2) Müdür; Merkezin idari işlerinin ve çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden, geliştirilmesinden ve
sorunların çözülmesinden Yönetim Kurulu ile birlikte Rektöre karşı sorumludur.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre
seçilen dört öğretim elemanı ile birlikte toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır.
Görev süresi dolmadan ayrılan veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen üyenin yerine, aynı usulle
görevlendirme yapılır. Görevi sona eren üyeler tekrar görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine, en
geç üç ayda bir toplanır.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili konularda karar almak, çalışma düzenini tespit etmek, yönetmelik, plan ve
çalışma programlarını görüşüp karara bağlamak.
b) Değişik kurumlarla yapılacak işbirliği esaslarını belirlemek.
c) Rapor, proje teklifleri ve benzeri yazışmaları ve Merkezin tüm faaliyetlerini değerlendirmek ve karara
bağlamak.
ç) Merkezin düzenlediği etkinliklerin maliyetlerini, ücretlerini ve dağılımını belirlemek.
d) Yıllık faaliyet raporlarını, çalışma programını ve raporlarını hazırlamak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Müdür ve Müdür yardımcıları, Danışma Kurulunun doğal üyeleridir. Danışma Kurulu;
bilimsel ve teknolojik araştırma ve uygulamalarla doğrudan ilgisi olan ve sahip olduğu birikim ve deneyimlerinden
yararlanılabilecek Üniversite içindeki ve/veya dışındaki kişiler arasından Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Danışma
Kurulu en az sekiz, en çok on beş kişiden oluşturulur. Danışma Kuruluna özel ve kamu sektörlerinden en az üç temsilci
seçilir. Danışma Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır.
(2) Danışma Kurulu yılda en az bir kez Müdürün çağrısı üzerine toplanır. Toplantının gündemi Müdür tarafından
hazırlanır. Toplantılarda çoğunluk koşulu aranmaz. Danışma Kurulu Merkezin çalışmaları konusunda ve yeni çalışma
alanları üzerine görüş ve önerilerini bildirir.
(3) Danışma Kurulunun aldığı tavsiye kararları Merkezin faaliyet konularında politika belirlenmesinde dikkate
alınır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü
maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
Harcama yetkilisi
MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen veya tamamen Müdüre
devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ile Senato kararları ve ilgili
diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.